Commit 97f89765 authored by stef's avatar stef
Browse files

[enh] sk translation from jooray \o/

parent 23fbe0d4
......@@ -9,7 +9,7 @@ from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist
from django.contrib import messages
from django.contrib.auth.models import User
from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
from models import Violation, Attachment, Comment, Confirmation
from models import Violation, Attachment, Comment, Confirmation, COUNTRIES
from tempfile import mkstemp
from datetime import datetime
import hashlib, os, re, json, smtplib
......
# Slovak translations for PROJECT.
# Copyright (C) 2011 ORGANIZATION
# This file is distributed under the same license as the PROJECT project.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# Translation for nmon
# This file is distributed under the same license as the nnmon project.
# Juraj Bednar <jooray@gmail.com>
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-22 01:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-22 01:00+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: sk <LL@li.org>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"Project-Id-Version: nnmon 0.00000000000001\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jooray@gmail.com\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-22 00:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-22 00:55+0200\n"
"Last-Translator: Juraj Bednar <jooray@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -21,307 +17,323 @@ msgstr ""
#: bt/forms.py:20
msgid "EU member state where the restriction is reported."
msgstr ""
msgstr "Členský štát EÚ, kde nahlasujete obmedzenie"
#: bt/forms.py:21
msgid "The ISP or operator providing the Internet service."
msgstr ""
msgstr "Poskytovateľ pripojenia na Internet alebo operátor"
#: bt/forms.py:22
msgid ""
"The specific contract at the ISP provider. (please be as specific as "
"possible)"
msgstr ""
"Typ zmluvy u poskytovateľa pripojenia. (Prosím buďte čo najpresnejší)"
#: bt/forms.py:23
msgid "Is the Internet connection over mobile or fixed line?"
msgstr ""
msgstr "Je Internet cez mobilnú alebo pevnú linku?"
#: bt/forms.py:24
msgid ""
"Please describe the symptoms you are experiencing. What service or site, "
"or person is unavailable or seems artificially slowed down."
msgstr ""
"Prosím opíšte symptómy. Ktorá služba, stránka alebo osoba sú nedostupné "
"alebo sa javia byť umelo spomalené."
#: bt/forms.py:25
msgid "Email (set this to enable saving)"
msgstr ""
msgstr "E-mail (vyplňte ak chcete umožniť ukladanie)"
#: bt/forms.py:25
msgid ""
"We need your email to validate your report. Your email address is "
"obligatory, but we willl never use your personal data for anything else "
"obligatory, but we will never use your personal data for anything else "
"than checking the submission."
msgstr ""
"Potrebujeme vašu e-mailovú adresu na overenie vášho ohlásenia. Vaša "
"e-mailová adresa je povinná, ale nikdy nepoužijeme vaše osobné údaje "
"na nič iné ako kontrolu tohto príspevku."
#: bt/forms.py:26
msgid "Name or nickname"
msgstr ""
msgstr "Meno alebo prezývka"
#: bt/forms.py:26
msgid "We need some name to display that instead of an email address."
msgstr ""
msgstr "Potrebujeme nejaké meno na zobrazenie namiesto e-mailovej adresy."
#: bt/forms.py:27
msgid "Attach screenshot, document or any other relevant information."
msgstr ""
msgstr "Priložte snímku obrazovky, dokument alebo akékoľvek iné relevantné informácie"
#: bt/forms.py:28
msgid "What is the affected resource. (optional)"
msgstr ""
msgstr "Aký zdroj je zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
#: bt/forms.py:29
msgid "Please specify the name of the affected resource. (optional)"
msgstr ""
msgstr "Prosím špecifikujte zdroj zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
#: bt/forms.py:30
msgid "Is the Resource Blocked or otherwise discrimated? (optional)"
msgstr ""
msgstr "Je zdroj blokovaný alebo nejak inak obmedzený? (voliteľné)"
#: bt/forms.py:31
msgid ""
"Is the restriction only temporary, e.g. due to network overload? "
"(optional)"
msgstr ""
"Je obmedzenie iba dočasné, napríklad kvôli preťaženiu siete? "
"(voliteľné)"
#: bt/forms.py:32
msgid ""
"Is there another offer provided by this Operator which removes this "
"restriction? (optional)"
msgstr ""
"Existuje iná ponuka poskytovaná týmto operátorom, ktorá zruší toto "
"obmedzenie? (voliteľné)"
#: bt/forms.py:33
msgid "Is the restriction described in the subscribers contract? (optional)"
msgstr ""
msgstr "Je toto obmedzenie popísané v zmluve o pripojení? (voliteľné)"
#: bt/forms.py:34
msgid ""
"Please copy the relevant section describing the restriction from the user"
" contract. (optional)"
msgstr ""
"Prosím skopírujte príslušnú časť, ktorá popisuje toto obmedzenie zo zmluvy"
" o pripojení. (voliteľné)"
#: bt/forms.py:35
msgid ""
"Unfortunately we must protect against automatic attacks, please forgive "
"us this inconvenience. (note the + and the * are somewhat confusing)"
msgstr ""
"Je nám ľúto, že sa musíme chrániť pred automatickými útokmi, prosím "
"prepáčte nám toto nepohodlie. (pozor, + a * sú si trochu podobné)"
#: bt/models.py:6
msgid "Belgium"
msgstr ""
msgstr "Belgicko"
#: bt/models.py:7
msgid "Bulgaria"
msgstr ""
msgstr "Bulharsko"
#: bt/models.py:8
msgid "Czech Republic"
msgstr ""
msgstr "Česká Republika"
#: bt/models.py:9
msgid "Denmark"
msgstr ""
msgstr "Dánsko"
#: bt/models.py:10
msgid "Germany"
msgstr ""
msgstr "Nemecko"
#: bt/models.py:11
msgid "Estonia"
msgstr ""
msgstr "Estónsko"
#: bt/models.py:12
msgid "Ireland"
msgstr ""
msgstr "Írsko"
#: bt/models.py:13
msgid "Greece"
msgstr ""
msgstr "Grécko"
#: bt/models.py:14
msgid "Spain"
msgstr ""
msgstr "Španielsko"
#: bt/models.py:15
msgid "France"
msgstr ""
msgstr "Francúzsko"
#: bt/models.py:16
msgid "Italy"
msgstr ""
msgstr "Taliansko"
#: bt/models.py:17
msgid "Cyprus"
msgstr ""
msgstr "Cyprus"
#: bt/models.py:18
msgid "Latvia"
msgstr ""
msgstr "Lotyšsko"
#: bt/models.py:19
msgid "Lithuania"
msgstr ""
msgstr "Litva"
#: bt/models.py:20
msgid "Luxembourg"
msgstr ""
msgstr "Luxembursko"
#: bt/models.py:21
msgid "Hungary"
msgstr ""
msgstr "Maďarsko"
#: bt/models.py:22
msgid "Malta"
msgstr ""
msgstr "Malta"
#: bt/models.py:23
msgid "Netherlands"
msgstr ""
msgstr "Holandsko"
#: bt/models.py:24
msgid "Austria"
msgstr ""
msgstr "Rakúsko"
#: bt/models.py:25
msgid "Poland"
msgstr ""
msgstr "Poľsko"
#: bt/models.py:26
msgid "Portugal"
msgstr ""
msgstr "Portugalsko"
#: bt/models.py:27
msgid "Romania"
msgstr ""
msgstr "Rumunsko"
#: bt/models.py:28
msgid "Slovenia"
msgstr ""
msgstr "Slovinsko"
#: bt/models.py:29
msgid "Slovakia"
msgstr ""
msgstr "Slovensko"
#: bt/models.py:30
msgid "Finland"
msgstr ""
msgstr "Fínsko"
#: bt/models.py:31
msgid "Sweden"
msgstr ""
msgstr "Švédsko"
#: bt/models.py:32
msgid "United Kingdom "
msgstr ""
msgstr "Veľká Británia "
#: bt/models.py:36
msgid "port"
msgstr ""
msgstr "port"
#: bt/models.py:37
msgid "protocol"
msgstr ""
msgstr "protokol"
#: bt/models.py:38
msgid "service"
msgstr ""
msgstr "služba"
#: bt/models.py:39
msgid "site"
msgstr ""
msgstr "stránka"
#: bt/models.py:40
msgid "user"
msgstr ""
msgstr "užívateľ"
#: bt/models.py:41
msgid "ip"
msgstr ""
msgstr "ip"
#: bt/models.py:44
msgid "Blocking"
msgstr ""
msgstr "Blokovanie"
#: bt/models.py:45
msgid "Throttling"
msgstr ""
msgstr "Obmedzenie"
#: bt/models.py:48
msgid "Fixed"
msgstr ""
msgstr "Pevné"
#: bt/models.py:49
msgid "Mobile"
msgstr ""
msgstr "Mobilné"
#: bt/models.py:87
#, python-format
msgid "Comment #%s"
msgstr ""
msgstr "Komentár #%s"
#: bt/multifile.py:135
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr ""
msgstr "Žiadný súbor nebol pripojený. Prosím skontrolujte kódovanie formulára."
#: bt/multifile.py:137
msgid "No file was submitted."
msgstr ""
msgstr "Žiadny súbor nebol pripojený."
#: bt/multifile.py:141
msgid "The submitted file is empty."
msgstr ""
msgstr "Pripojený súbor je prázdny."
#: bt/multifile.py:144
msgid "An incorrect number of files were uploaded."
msgstr ""
msgstr "Bol pripojený nesprávny počet súborov."
#: bt/views.py:50 bt/views.py:70
msgid "Thank you, this has been already activated"
msgstr ""
msgstr "Ďakujeme, toto bolo už aktivované"
#: bt/views.py:54
#, python-format
msgid "A new report was submitted. To approve click here: %s/moderate/?key=%s\n"
msgstr ""
msgstr "Nové ohlásenie bolo pridané. Pre schválenie kliknite sem: %s/moderate/?key=%s\n"
#: bt/views.py:55
msgid "NNMon submission approval"
msgstr ""
msgstr "NNMon schválenie príspevku"
#: bt/views.py:63
msgid ""
"Thank you for verifying your submission. It will be listed shortly, after"
" we've checked that the report is valid."
msgstr ""
"Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku. Čoskoro bude zverejnený, potom"
" ako skontrolujeme, či je príspevok platný."
#: bt/views.py:72
msgid "No such key"
msgstr ""
msgstr "Taký kľúč neexistuje"
#: bt/views.py:77
#, python-format
msgid "New infringement reported for %s (%s) %s"
msgstr ""
msgstr "Nové porušenie bolo ohlásené pre %s (%s) %s"
#: bt/views.py:82
msgid "Thank you for approving the submission."
msgstr ""
msgstr "Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku."
#: bt/views.py:86
msgid "Thank you for deleting the submission."
msgstr ""
msgstr "Ďakujeme vám za zmazanie príspevku."
#: bt/views.py:97
msgid "Thank you, this has been already confirmed"
msgstr ""
msgstr "Ďakujeme, tento príspevok bol už potvrdený"
#: bt/views.py:99
msgid "Thank you for your confirmation"
msgstr ""
msgstr "Ďakujeme vám za potvrdenie"
#: bt/views.py:104
msgid "Thank you for verifying your confirmation"
msgstr ""
msgstr "Ďakujeme za overenie vášho potvrdenia"
#: bt/views.py:109
#, python-format
......@@ -332,14 +344,20 @@ msgid ""
"Please note that reports are moderated, it might take some time before "
"your report appears online. Thank you for your patience."
msgstr ""
"Ďakujeme za odoslanie nového príspevku. Pre finalizáciu vášho príspevku"
" ho prosím potvrďte pomocou overovacieho kľúča.\n"
"Váš overovací kľúč je %s/%s%s\n"
"Prosím berte na vedomie, že príspevky sú moderované, takže môže chvíľu "
"trvať, kým sa váš príspevok objaví on-line. Ďakujeme za trpezlivosť."
#: bt/views.py:110
msgid "NNMon submission verification"
msgstr ""
msgstr "NNMon kontrola príspevku"
#: bt/views.py:157
msgid ""
"Thank you for submitting this report, you will receive a verification "
"email shortly."
msgstr ""
"Ďakujeme za odoslanie tohto príspevku, čoskoro dostanete verifikačný e-mail."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment