Commit d3477f69 authored by stef's avatar stef
Browse files

[enh] sk translation from jooray \o/

parent c3a1ce8c
...@@ -9,7 +9,7 @@ from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist ...@@ -9,7 +9,7 @@ from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist
from django.contrib import messages from django.contrib import messages
from django.contrib.auth.models import User from django.contrib.auth.models import User
from django.utils.translation import ugettext_lazy as _ from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
from models import Violation, Attachment, Comment, Confirmation from models import Violation, Attachment, Comment, Confirmation, COUNTRIES
from tempfile import mkstemp from tempfile import mkstemp
from datetime import datetime from datetime import datetime
import hashlib, os, re, json, smtplib import hashlib, os, re, json, smtplib
......
# Slovak translations for PROJECT. # Translation for nmon
# Copyright (C) 2011 ORGANIZATION # This file is distributed under the same license as the nnmon project.
# This file is distributed under the same license as the PROJECT project. # Juraj Bednar <jooray@gmail.com>
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
# #
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n" "Project-Id-Version: nnmon 0.00000000000001\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n" "Report-Msgid-Bugs-To: jooray@gmail.com\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-22 01:01+0200\n" "POT-Creation-Date: 2011-09-22 00:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-22 01:00+0200\n" "PO-Revision-Date: 2011-09-22 00:55+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Last-Translator: Juraj Bednar <jooray@gmail.com>\n"
"Language-Team: sk <LL@li.org>\n" "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
...@@ -21,307 +17,323 @@ msgstr "" ...@@ -21,307 +17,323 @@ msgstr ""
#: bt/forms.py:20 #: bt/forms.py:20
msgid "EU member state where the restriction is reported." msgid "EU member state where the restriction is reported."
msgstr "" msgstr "Členský štát EÚ, kde nahlasujete obmedzenie"
#: bt/forms.py:21 #: bt/forms.py:21
msgid "The ISP or operator providing the Internet service." msgid "The ISP or operator providing the Internet service."
msgstr "" msgstr "Poskytovateľ pripojenia na Internet alebo operátor"
#: bt/forms.py:22 #: bt/forms.py:22
msgid "" msgid ""
"The specific contract at the ISP provider. (please be as specific as " "The specific contract at the ISP provider. (please be as specific as "
"possible)" "possible)"
msgstr "" msgstr ""
"Typ zmluvy u poskytovateľa pripojenia. (Prosím buďte čo najpresnejší)"
#: bt/forms.py:23 #: bt/forms.py:23
msgid "Is the Internet connection over mobile or fixed line?" msgid "Is the Internet connection over mobile or fixed line?"
msgstr "" msgstr "Je Internet cez mobilnú alebo pevnú linku?"
#: bt/forms.py:24 #: bt/forms.py:24
msgid "" msgid ""
"Please describe the symptoms you are experiencing. What service or site, " "Please describe the symptoms you are experiencing. What service or site, "
"or person is unavailable or seems artificially slowed down." "or person is unavailable or seems artificially slowed down."
msgstr "" msgstr ""
"Prosím opíšte symptómy. Ktorá služba, stránka alebo osoba sú nedostupné "
"alebo sa javia byť umelo spomalené."
#: bt/forms.py:25 #: bt/forms.py:25
msgid "Email (set this to enable saving)" msgid "Email (set this to enable saving)"
msgstr "" msgstr "E-mail (vyplňte ak chcete umožniť ukladanie)"
#: bt/forms.py:25 #: bt/forms.py:25
msgid "" msgid ""
"We need your email to validate your report. Your email address is " "We need your email to validate your report. Your email address is "
"obligatory, but we willl never use your personal data for anything else " "obligatory, but we will never use your personal data for anything else "
"than checking the submission." "than checking the submission."
msgstr "" msgstr ""
"Potrebujeme vašu e-mailovú adresu na overenie vášho ohlásenia. Vaša "
"e-mailová adresa je povinná, ale nikdy nepoužijeme vaše osobné údaje "
"na nič iné ako kontrolu tohto príspevku."
#: bt/forms.py:26 #: bt/forms.py:26
msgid "Name or nickname" msgid "Name or nickname"
msgstr "" msgstr "Meno alebo prezývka"
#: bt/forms.py:26 #: bt/forms.py:26
msgid "We need some name to display that instead of an email address." msgid "We need some name to display that instead of an email address."
msgstr "" msgstr "Potrebujeme nejaké meno na zobrazenie namiesto e-mailovej adresy."
#: bt/forms.py:27 #: bt/forms.py:27
msgid "Attach screenshot, document or any other relevant information." msgid "Attach screenshot, document or any other relevant information."
msgstr "" msgstr "Priložte snímku obrazovky, dokument alebo akékoľvek iné relevantné informácie"
#: bt/forms.py:28 #: bt/forms.py:28
msgid "What is the affected resource. (optional)" msgid "What is the affected resource. (optional)"
msgstr "" msgstr "Aký zdroj je zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
#: bt/forms.py:29 #: bt/forms.py:29
msgid "Please specify the name of the affected resource. (optional)" msgid "Please specify the name of the affected resource. (optional)"
msgstr "" msgstr "Prosím špecifikujte zdroj zasiahnutý obmedzením. (voliteľné)"
#: bt/forms.py:30 #: bt/forms.py:30
msgid "Is the Resource Blocked or otherwise discrimated? (optional)" msgid "Is the Resource Blocked or otherwise discrimated? (optional)"
msgstr "" msgstr "Je zdroj blokovaný alebo nejak inak obmedzený? (voliteľné)"
#: bt/forms.py:31 #: bt/forms.py:31
msgid "" msgid ""
"Is the restriction only temporary, e.g. due to network overload? " "Is the restriction only temporary, e.g. due to network overload? "
"(optional)" "(optional)"
msgstr "" msgstr ""
"Je obmedzenie iba dočasné, napríklad kvôli preťaženiu siete? "
"(voliteľné)"
#: bt/forms.py:32 #: bt/forms.py:32
msgid "" msgid ""
"Is there another offer provided by this Operator which removes this " "Is there another offer provided by this Operator which removes this "
"restriction? (optional)" "restriction? (optional)"
msgstr "" msgstr ""
"Existuje iná ponuka poskytovaná týmto operátorom, ktorá zruší toto "
"obmedzenie? (voliteľné)"
#: bt/forms.py:33 #: bt/forms.py:33
msgid "Is the restriction described in the subscribers contract? (optional)" msgid "Is the restriction described in the subscribers contract? (optional)"
msgstr "" msgstr "Je toto obmedzenie popísané v zmluve o pripojení? (voliteľné)"
#: bt/forms.py:34 #: bt/forms.py:34
msgid "" msgid ""
"Please copy the relevant section describing the restriction from the user" "Please copy the relevant section describing the restriction from the user"
" contract. (optional)" " contract. (optional)"
msgstr "" msgstr ""
"Prosím skopírujte príslušnú časť, ktorá popisuje toto obmedzenie zo zmluvy"
" o pripojení. (voliteľné)"
#: bt/forms.py:35 #: bt/forms.py:35
msgid "" msgid ""
"Unfortunately we must protect against automatic attacks, please forgive " "Unfortunately we must protect against automatic attacks, please forgive "
"us this inconvenience. (note the + and the * are somewhat confusing)" "us this inconvenience. (note the + and the * are somewhat confusing)"
msgstr "" msgstr ""
"Je nám ľúto, že sa musíme chrániť pred automatickými útokmi, prosím "
"prepáčte nám toto nepohodlie. (pozor, + a * sú si trochu podobné)"
#: bt/models.py:6 #: bt/models.py:6
msgid "Belgium" msgid "Belgium"
msgstr "" msgstr "Belgicko"
#: bt/models.py:7 #: bt/models.py:7
msgid "Bulgaria" msgid "Bulgaria"
msgstr "" msgstr "Bulharsko"
#: bt/models.py:8 #: bt/models.py:8
msgid "Czech Republic" msgid "Czech Republic"
msgstr "" msgstr "Česká Republika"
#: bt/models.py:9 #: bt/models.py:9
msgid "Denmark" msgid "Denmark"
msgstr "" msgstr "Dánsko"
#: bt/models.py:10 #: bt/models.py:10
msgid "Germany" msgid "Germany"
msgstr "" msgstr "Nemecko"
#: bt/models.py:11 #: bt/models.py:11
msgid "Estonia" msgid "Estonia"
msgstr "" msgstr "Estónsko"
#: bt/models.py:12 #: bt/models.py:12
msgid "Ireland" msgid "Ireland"
msgstr "" msgstr "Írsko"
#: bt/models.py:13 #: bt/models.py:13
msgid "Greece" msgid "Greece"
msgstr "" msgstr "Grécko"
#: bt/models.py:14 #: bt/models.py:14
msgid "Spain" msgid "Spain"
msgstr "" msgstr "Španielsko"
#: bt/models.py:15 #: bt/models.py:15
msgid "France" msgid "France"
msgstr "" msgstr "Francúzsko"
#: bt/models.py:16 #: bt/models.py:16
msgid "Italy" msgid "Italy"
msgstr "" msgstr "Taliansko"
#: bt/models.py:17 #: bt/models.py:17
msgid "Cyprus" msgid "Cyprus"
msgstr "" msgstr "Cyprus"
#: bt/models.py:18 #: bt/models.py:18
msgid "Latvia" msgid "Latvia"
msgstr "" msgstr "Lotyšsko"
#: bt/models.py:19 #: bt/models.py:19
msgid "Lithuania" msgid "Lithuania"
msgstr "" msgstr "Litva"
#: bt/models.py:20 #: bt/models.py:20
msgid "Luxembourg" msgid "Luxembourg"
msgstr "" msgstr "Luxembursko"
#: bt/models.py:21 #: bt/models.py:21
msgid "Hungary" msgid "Hungary"
msgstr "" msgstr "Maďarsko"
#: bt/models.py:22 #: bt/models.py:22
msgid "Malta" msgid "Malta"
msgstr "" msgstr "Malta"
#: bt/models.py:23 #: bt/models.py:23
msgid "Netherlands" msgid "Netherlands"
msgstr "" msgstr "Holandsko"
#: bt/models.py:24 #: bt/models.py:24
msgid "Austria" msgid "Austria"
msgstr "" msgstr "Rakúsko"
#: bt/models.py:25 #: bt/models.py:25
msgid "Poland" msgid "Poland"
msgstr "" msgstr "Poľsko"
#: bt/models.py:26 #: bt/models.py:26
msgid "Portugal" msgid "Portugal"
msgstr "" msgstr "Portugalsko"
#: bt/models.py:27 #: bt/models.py:27
msgid "Romania" msgid "Romania"
msgstr "" msgstr "Rumunsko"
#: bt/models.py:28 #: bt/models.py:28
msgid "Slovenia" msgid "Slovenia"
msgstr "" msgstr "Slovinsko"
#: bt/models.py:29 #: bt/models.py:29
msgid "Slovakia" msgid "Slovakia"
msgstr "" msgstr "Slovensko"
#: bt/models.py:30 #: bt/models.py:30
msgid "Finland" msgid "Finland"
msgstr "" msgstr "Fínsko"
#: bt/models.py:31 #: bt/models.py:31
msgid "Sweden" msgid "Sweden"
msgstr "" msgstr "Švédsko"
#: bt/models.py:32 #: bt/models.py:32
msgid "United Kingdom " msgid "United Kingdom "
msgstr "" msgstr "Veľká Británia "
#: bt/models.py:36 #: bt/models.py:36
msgid "port" msgid "port"
msgstr "" msgstr "port"
#: bt/models.py:37 #: bt/models.py:37
msgid "protocol" msgid "protocol"
msgstr "" msgstr "protokol"
#: bt/models.py:38 #: bt/models.py:38
msgid "service" msgid "service"
msgstr "" msgstr "služba"
#: bt/models.py:39 #: bt/models.py:39
msgid "site" msgid "site"
msgstr "" msgstr "stránka"
#: bt/models.py:40 #: bt/models.py:40
msgid "user" msgid "user"
msgstr "" msgstr "užívateľ"
#: bt/models.py:41 #: bt/models.py:41
msgid "ip" msgid "ip"
msgstr "" msgstr "ip"
#: bt/models.py:44 #: bt/models.py:44
msgid "Blocking" msgid "Blocking"
msgstr "" msgstr "Blokovanie"
#: bt/models.py:45 #: bt/models.py:45
msgid "Throttling" msgid "Throttling"
msgstr "" msgstr "Obmedzenie"
#: bt/models.py:48 #: bt/models.py:48
msgid "Fixed" msgid "Fixed"
msgstr "" msgstr "Pevné"
#: bt/models.py:49 #: bt/models.py:49
msgid "Mobile" msgid "Mobile"
msgstr "" msgstr "Mobilné"
#: bt/models.py:87 #: bt/models.py:87
#, python-format #, python-format
msgid "Comment #%s" msgid "Comment #%s"
msgstr "" msgstr "Komentár #%s"
#: bt/multifile.py:135 #: bt/multifile.py:135
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form." msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "" msgstr "Žiadný súbor nebol pripojený. Prosím skontrolujte kódovanie formulára."
#: bt/multifile.py:137 #: bt/multifile.py:137
msgid "No file was submitted." msgid "No file was submitted."
msgstr "" msgstr "Žiadny súbor nebol pripojený."
#: bt/multifile.py:141 #: bt/multifile.py:141
msgid "The submitted file is empty." msgid "The submitted file is empty."
msgstr "" msgstr "Pripojený súbor je prázdny."
#: bt/multifile.py:144 #: bt/multifile.py:144
msgid "An incorrect number of files were uploaded." msgid "An incorrect number of files were uploaded."
msgstr "" msgstr "Bol pripojený nesprávny počet súborov."
#: bt/views.py:50 bt/views.py:70 #: bt/views.py:50 bt/views.py:70
msgid "Thank you, this has been already activated" msgid "Thank you, this has been already activated"
msgstr "" msgstr "Ďakujeme, toto bolo už aktivované"
#: bt/views.py:54 #: bt/views.py:54
#, python-format #, python-format
msgid "A new report was submitted. To approve click here: %s/moderate/?key=%s\n" msgid "A new report was submitted. To approve click here: %s/moderate/?key=%s\n"
msgstr "" msgstr "Nové ohlásenie bolo pridané. Pre schválenie kliknite sem: %s/moderate/?key=%s\n"
#: bt/views.py:55 #: bt/views.py:55
msgid "NNMon submission approval" msgid "NNMon submission approval"
msgstr "" msgstr "NNMon schválenie príspevku"
#: bt/views.py:63 #: bt/views.py:63
msgid "" msgid ""
"Thank you for verifying your submission. It will be listed shortly, after" "Thank you for verifying your submission. It will be listed shortly, after"
" we've checked that the report is valid." " we've checked that the report is valid."
msgstr "" msgstr ""
"Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku. Čoskoro bude zverejnený, potom"
" ako skontrolujeme, či je príspevok platný."
#: bt/views.py:72 #: bt/views.py:72
msgid "No such key" msgid "No such key"
msgstr "" msgstr "Taký kľúč neexistuje"
#: bt/views.py:77 #: bt/views.py:77
#, python-format #, python-format
msgid "New infringement reported for %s (%s) %s" msgid "New infringement reported for %s (%s) %s"
msgstr "" msgstr "Nové porušenie bolo ohlásené pre %s (%s) %s"
#: bt/views.py:82 #: bt/views.py:82
msgid "Thank you for approving the submission." msgid "Thank you for approving the submission."
msgstr "" msgstr "Ďakujeme vám za schválenie vášho príspevku."
#: bt/views.py:86 #: bt/views.py:86
msgid "Thank you for deleting the submission." msgid "Thank you for deleting the submission."
msgstr "" msgstr "Ďakujeme vám za zmazanie príspevku."
#: bt/views.py:97 #: bt/views.py:97
msgid "Thank you, this has been already confirmed" msgid "Thank you, this has been already confirmed"
msgstr "" msgstr "Ďakujeme, tento príspevok bol už potvrdený"
#: bt/views.py:99 #: bt/views.py:99
msgid "Thank you for your confirmation" msgid "Thank you for your confirmation"
msgstr "" msgstr "Ďakujeme vám za potvrdenie"
#: bt/views.py:104 #: bt/views.py:104
msgid "Thank you for verifying your confirmation" msgid "Thank you for verifying your confirmation"
msgstr "" msgstr "Ďakujeme za overenie vášho potvrdenia"
#: bt/views.py:109 #: bt/views.py:109
#, python-format #, python-format
...@@ -332,14 +344,20 @@ msgid "" ...@@ -332,14 +344,20 @@ msgid ""
"Please note that reports are moderated, it might take some time before " "Please note that reports are moderated, it might take some time before "
"your report appears online. Thank you for your patience." "your report appears online. Thank you for your patience."
msgstr "" msgstr ""
"Ďakujeme za odoslanie nového príspevku. Pre finalizáciu vášho príspevku"
" ho prosím potvrďte pomocou overovacieho kľúča.\n"
"Váš overovací kľúč je %s/%s%s\n"
"Prosím berte na vedomie, že príspevky sú moderované, takže môže chvíľu "
"trvať, kým sa váš príspevok objaví on-line. Ďakujeme za trpezlivosť."
#: bt/views.py:110 #: bt/views.py:110
msgid "NNMon submission verification" msgid "NNMon submission verification"
msgstr "" msgstr "NNMon kontrola príspevku"
#: bt/views.py:157 #: bt/views.py:157
msgid "" msgid ""
"Thank you for submitting this report, you will receive a verification " "Thank you for submitting this report, you will receive a verification "
"email shortly." "email shortly."
msgstr "" msgstr ""
"Ďakujeme za odoslanie tohto príspevku, čoskoro dostanete verifikačný e-mail."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment