Unverified Commit 0a5ce318 authored by harc esz's avatar harc esz Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/pl/
parent 80c6f31a
...@@ -7,15 +7,17 @@ msgstr "" ...@@ -7,15 +7,17 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n" "Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-07 10:56+0100\n" "PO-Revision-Date: 2021-09-04 11:33+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Dobrowolski <informatic@hackerspace.pl>\n" "Last-Translator: harc esz <harcesz@riseup.net>\n"
"Language-Team: Polish\n" "Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/pl/>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n" "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1-dev\n"
# Google # Google
msgid "google-title" msgid "google-title"
...@@ -54,27 +56,34 @@ msgid "facebook-footer" ...@@ -54,27 +56,34 @@ msgid "facebook-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Facebook wybiera treść na Twojej tablicy\n" "Facebook wybiera treść na Twojej tablicy\n"
"aby analizować Twoje reakcje i zamknąć Cię\n" "aby analizować Twoje reakcje i zamknąć Cię\n"
"w Twojej bańce informacyjnej" "w swojej bańce informacyjnej"
# Amazon # Amazon
msgid "amazon-title" msgid "amazon-title"
msgstr "amazon" msgstr "amazon"
msgid "amazon-body" msgid "amazon-body"
msgstr "WIE\nCO\nDOSTAJESZ\nPOD CHOINKĘ" msgstr ""
"WIE\n"
"JAKI\n"
"DOSTANIESZ\n"
"PREZENT"
msgid "amazon-footer" msgid "amazon-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Dokonując analizy na wystarczająco dużą skalę, zachowania\n" "Dokonując analizy na wystarczająco dużą skalę, zachowania\n"
"które mogą wydawać się błahe, wyjawiają wiele informacji\n" "które mogą wydawać się błahe, wyjawiają wiele informacji\n"
"o Twojej osobowości, oczekiwaniach oraz znajomych" "o Twojej osobowości, oczekiwaniach oraz bliskich"
# Microsoft # Microsoft
msgid "microsoft-title" msgid "microsoft-title"
msgstr "Microsoft" msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body" msgid "microsoft-body"
msgstr "FORMATUJE\nTWOJE\nDZIECI" msgstr ""
"FORMATUJE\n"
"TWOJE\n"
"DZIECI"
msgid "microsoft-footer" msgid "microsoft-footer"
msgstr "" msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment