Commit 199234b1 authored by The GAFAM tech collective's avatar The GAFAM tech collective
Browse files

Add translations into Czech and Extremaduran

parent 33fdea0b
......@@ -6,6 +6,11 @@ gafam-poster-translations CHANGES
in progress
===========
2022-01-11 0.12.0
=================
- Add translation into Czech. Thanks, @trendspotter!
- Add translation into Extremaduran. Thanks, @juanro49!
2021-12-28 0.11.2
=================
- Upgrade to i18next-conv==11.0.2
......
{
"google-title": "Google",
"google-body": "FILTRUJE\nVAŠE\nMYŠLENKY",
"google-footer": "Google filtruje výsledky vyhledávání a doporučení \nYouTube, aby analyzoval vaše reakce \na omezil vás na svou filtrační bublinu",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "VÍ\nKDE JE \nVAŠE\nMÁMA",
"apple-footer": "Pokud máte chytrý telefon se systémem iOS nebo Android, \nApple a Google sledují, shromažďují a analyzují vaši polohu, \naniž by vás o tom informovali, nebo vám dali na výběr",
"facebook-title": "facebook",
"facebook-body": "VYBÍRÁ\nCO MÁTE\nČÍST",
"facebook-footer": "Facebook vybírá obsah vašeho newsfeedu, \naby analyzoval vaše reakce \na omezil vás na svou filtrační bublinu",
"amazon-title": "amazon",
"amazon-body": "VÍ, \nJAKÉ \nDÁRKY \nDOSTÁVÁTE",
"amazon-footer": "Chování, které se může zdát triviální, může při \ndostatečné analýze prozradit mnoho o vaší osobnosti, \nvašich očekáváních a vašich vrstevnících",
"microsoft-title": "Microsoft",
"microsoft-body": "FORMUJE\nVAŠE\nDĚTI",
"microsoft-footer": "Microsoft si kupuje cestu do škol \na na univerzity a uzavírá dohody \no školení učitelů a studentů"
}
\ No newline at end of file
{
"google-title": "Google",
"google-body": "CITRA\nTUS\nPENSAMIENTUS",
"google-footer": "Google citra tus resultaus de busca i\nrecomendaciones de Youtube pa analizar\ntus raciones i encerrar-ti en su pomporita de citrus",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "SABI\nANDI\nESTÁ\nTU MAIRI",
"apple-footer": "Si tienis un mobi IOS o Android, Apple i Google\nmonitorizan, recopilan, i analizan tu ubicamientu\nsin dizir-ti i sin ofrecer-ti la possibiliá de elegir",
"facebook-title": "Facebook",
"facebook-body": "ELIGE\nLO QUE\nPUEIS LEER",
"facebook-footer": "Facebook escoge las últimas informacionis\npara analizar tus racionis y encerrar-ti en\nsu pomporita de citrus",
"amazon-title": "Amazon",
"amazon-body": "SABI QUE\nREGALUS\nRECEBIRÁS",
"amazon-footer": "Los comportamientus que te parecen mas trivialis\nanalizaus en masa, revelan de forma mu essata\ntu personalidá, tus espetativas y tus amistais",
"microsoft-title": "Microsoft",
"microsoft-body": "FORMATEA\nA TUS\nIJUS",
"microsoft-footer": "Microsoft paga campañas de promovición en colegius i\nnuversidás con ofertas porbaxu del mercau\npa adestrar a maestrus i alunus"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment