Commit 1f9fa4f6 authored by Pierre Mesure's avatar Pierre Mesure Committed by Andreas Motl

Added a Swedish translation

parent 32a89d50
# The GAFAM poster campaign translations from
# the GAFAM tech collective <tech@gafam.info>, 2018.
# This file is in the public domain (CC0).
#
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2018-04-04 11:59+0000\n"
"Last-Translator: Pierre Mesure <pierre.mesure@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"X-Language: sv\n"
"X-Source-Language: C\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr ""
"FILTRERAR\n"
"DINA\n"
"TANKAR"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Google filtrerar dina sökresult och Youtube\n"
"rekommendationerför att analysera dina reaktioner\n"
"och spärra in dig i en bubbel"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr ""
"VET\n"
"VAR DIN\n"
"MOR\n"
"FINNS"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Om du har en iOS eller Android mobil kan Apple och Google spåra, kollekta "
"och analysa din platsinfo utan att berätta för dig eller ge dig val"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr ""
"STYR\n"
"VAD DU KAN\n"
"LÄSA"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Facebook väljer innehållet du ser på din newsfeed\n"
"för att analysera dina reaktioner och spärra in dig\n"
"i en bubbel"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr ""
"VET\n"
"VILKA PRESENTER\n"
"DU FÅR"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Om analyserade i stor skala, de vanligaste beteenden\n"
"kan visa en stor del av din personlighet, \n"
"dina förväntningar och dina släktningar"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr ""
"FORMATERAR\n"
"DINA\n"
"BARN"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft betalar skolor och högskolor\n"
"för att kunna träna lärare och elever"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment