Commit 31b08b9d authored by Konrad Fabritius Christensen's avatar Konrad Fabritius Christensen Committed by Andreas Motl
Browse files

Add danish translation

parent 39306143
# The GAFAM poster campaign translations from
# the GAFAM tech collective <tech@gafam.info>, 2018.
# This file is in the public domain (CC0).
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"Last-Translator: Konrad Fabritius Christensen <restaurant@theendoftheuniverse.eu>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr "FILTRERER\nDINE\nTANKER"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Google filtrerer dine søgeresultater og Youtube\n"
"anbefalinger for at analysere dine reaktioner og\n"
"indskrænke dig til deres osteklokke"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr "VED\nHVOR DIN\nMOR\nER"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Hvis du har en iOS eller Android telefon så overvåger,\n"
"indsamler og analyserer både Apple og Google din lokation,\n"
"uden hverken at fortælle dig om det eller give dig et valg."
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr "STYRER\nHVAD DU\nLÆSER"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Facebook styrer indholdet af din nyhedsfeed\n"
"for at analysere dig og indskrænke\n"
"dig til deres osteklokke"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr "VED\nHVILKE\nGAVER\nDU FÅR"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Analyseret på en stor nok skala kan en ellers triviel opførsel fortælle\n"
"meget om din personlighed, dine forventninger og dine medmennesker"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr "FORMER\nDINE\nBØRN"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft køber sin vej ind i skoler og universiteter\n"
"ved at oplære lærere og studerende"
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment