Minor updates

parent 86299adb
/.idea
/.venv*
/node_modules
/yarn.lock
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
"facebook-title": "Facebook",
"facebook-body": "VELGER\nHVA DU\nLESER",
"facebook-footer": "Facebook velger innholdet i din nyhetsstrøm\nfor så å analysere dine reaksjoner og sperre deg\ninne i filterboblen sin",
"amazon-title": "Amazon",
"amazon-title": "amazon",
"amazon-body": "VET\nHVILKE\nPRESANGER\nDU FÅR",
"amazon-footer": "Analysert i stort nok omfang kan\ntilsynelatende triviell oppførsel\nfortelle mye om din personlighet,\nforventninger og dem du omgås",
"microsoft-title": "Microsoft",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment