Unverified Commit 63415a58 authored by phlostically's avatar phlostically Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/eo/
parent 7d5ef889
......@@ -4,7 +4,7 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2021-03-08 13:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-06 19:27+0000\n"
"Last-Translator: phlostically <phlostically@mailinator.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/eo/>\n"
......@@ -12,69 +12,83 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Weblate 4.5.1\n"
"X-Generator: Weblate 4.6-dev\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr "Guglo"
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr "FILTRAS\nVIAJN\nPENSOJN"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Guglo filtras siajn serĉajn rezultojn kaj\n"
"JuTubo-rekomendojn por analizi viajn\n"
"reagojn kaj ŝlosi vin en sia izola veziko"
"Google filtras viajn serĉajn rezultojn kaj\n"
"YouTube-rekomendojn por analizi viajn\n"
"reagojn kaj ŝlosi vin en sia filtrita veziko"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr "SCIAS\nKIE ESTAS\nVIA\nPATRINO"
msgstr ""
"SCIAS\n"
"KIE\n"
"ESTAS\n"
"VIA PATRINO"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Se vi havas poŝkomputilon en iOS aŭ Android, ĝi permesas\n"
"al Apple, Guglo kaj iliaj app-oj registri vian pozicion,\n"
"sen ĉiam diri vin aŭ lasi vin elekti"
"Se vi havas poŝtelefonon de iOS aŭ Android, Apple\n"
"kaj Google spuras, registras kaj analizas vian lokon\n"
"sekrete, sen via permeso"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr "KONTROLAS\nKION VI\nPOVAS\nLEGI"
msgstr ""
"ELEKTAS\n"
"KION VI\n"
"LEGAS"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Fejsbuko ordigas la enhavon de via novaĵfluo\n"
"por analizi viajn reagojn kaj\n"
"ŝlosi vin en ĝia izola veziko"
"Facebook elektas la enhavon de via novaĵfluo\n"
"por analizi viajn reagojn kaj ŝlosi vin en sia\n"
"filtrita veziko"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr "SCIAS\nKION\nDONACOJ\nVI HAVOS"
msgstr ""
"SCIAS\n"
"KIUJN DONACOJN\n"
"VI\n"
"RICEVOS"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"La kondutoj, kiuj ŝajnas al vi la plej malgravaj,\n"
"amase analizitaj, malkaŝas precize vian personecon,\n"
"viajn esperojn kaj tiujn de viaj intimuloj"
"viajn esperojn kaj viajn kunulojn"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr "FORMATAS\nVIAJN\nINFANOJN"
msgstr ""
"STRUKTURAS\n"
"VIAJN\n"
"INFANOJN"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft aĉetas sian vojon al lernejoj\n"
"kaj universitatoj per frapado de interkonsentoj\n"
"por trejni instruistojn kaj studentojn"
"Microsoft aĉetadas sian vojon en lernejojn\n"
"kaj universitatojn per kontraktoj por trejni\n"
"instruistojn kaj lernantojn"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment