Unverified Commit 63415a58 authored by phlostically's avatar phlostically Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Esperanto)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/eo/
parent 7d5ef889
...@@ -4,7 +4,7 @@ ...@@ -4,7 +4,7 @@
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2021-03-08 13:16+0000\n" "PO-Revision-Date: 2021-04-06 19:27+0000\n"
"Last-Translator: phlostically <phlostically@mailinator.com>\n" "Last-Translator: phlostically <phlostically@mailinator.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/" "Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/eo/>\n" "translations/eo/>\n"
...@@ -12,69 +12,83 @@ msgstr "" ...@@ -12,69 +12,83 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Weblate 4.5.1\n" "X-Generator: Weblate 4.6-dev\n"
# Google # Google
msgid "google-title" msgid "google-title"
msgstr "Guglo" msgstr "Google"
msgid "google-body" msgid "google-body"
msgstr "FILTRAS\nVIAJN\nPENSOJN" msgstr "FILTRAS\nVIAJN\nPENSOJN"
msgid "google-footer" msgid "google-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Guglo filtras siajn serĉajn rezultojn kaj\n" "Google filtras viajn serĉajn rezultojn kaj\n"
"JuTubo-rekomendojn por analizi viajn\n" "YouTube-rekomendojn por analizi viajn\n"
"reagojn kaj ŝlosi vin en sia izola veziko" "reagojn kaj ŝlosi vin en sia filtrita veziko"
# Apple # Apple
msgid "apple-title" msgid "apple-title"
msgstr "Apple" msgstr "Apple"
msgid "apple-body" msgid "apple-body"
msgstr "SCIAS\nKIE ESTAS\nVIA\nPATRINO" msgstr ""
"SCIAS\n"
"KIE\n"
"ESTAS\n"
"VIA PATRINO"
msgid "apple-footer" msgid "apple-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Se vi havas poŝkomputilon en iOS aŭ Android, ĝi permesas\n" "Se vi havas poŝtelefonon de iOS aŭ Android, Apple\n"
"al Apple, Guglo kaj iliaj app-oj registri vian pozicion,\n" "kaj Google spuras, registras kaj analizas vian lokon\n"
"sen ĉiam diri vin aŭ lasi vin elekti" "sekrete, sen via permeso"
# Facebook # Facebook
msgid "facebook-title" msgid "facebook-title"
msgstr "facebook" msgstr "facebook"
msgid "facebook-body" msgid "facebook-body"
msgstr "KONTROLAS\nKION VI\nPOVAS\nLEGI" msgstr ""
"ELEKTAS\n"
"KION VI\n"
"LEGAS"
msgid "facebook-footer" msgid "facebook-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Fejsbuko ordigas la enhavon de via novaĵfluo\n" "Facebook elektas la enhavon de via novaĵfluo\n"
"por analizi viajn reagojn kaj\n" "por analizi viajn reagojn kaj ŝlosi vin en sia\n"
"ŝlosi vin en ĝia izola veziko" "filtrita veziko"
# Amazon # Amazon
msgid "amazon-title" msgid "amazon-title"
msgstr "amazon" msgstr "amazon"
msgid "amazon-body" msgid "amazon-body"
msgstr "SCIAS\nKION\nDONACOJ\nVI HAVOS" msgstr ""
"SCIAS\n"
"KIUJN DONACOJN\n"
"VI\n"
"RICEVOS"
msgid "amazon-footer" msgid "amazon-footer"
msgstr "" msgstr ""
"La kondutoj, kiuj ŝajnas al vi la plej malgravaj,\n" "La kondutoj, kiuj ŝajnas al vi la plej malgravaj,\n"
"amase analizitaj, malkaŝas precize vian personecon,\n" "amase analizitaj, malkaŝas precize vian personecon,\n"
"viajn esperojn kaj tiujn de viaj intimuloj" "viajn esperojn kaj viajn kunulojn"
# Microsoft # Microsoft
msgid "microsoft-title" msgid "microsoft-title"
msgstr "Microsoft" msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body" msgid "microsoft-body"
msgstr "FORMATAS\nVIAJN\nINFANOJN" msgstr ""
"STRUKTURAS\n"
"VIAJN\n"
"INFANOJN"
msgid "microsoft-footer" msgid "microsoft-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Microsoft aĉetas sian vojon al lernejoj\n" "Microsoft aĉetadas sian vojon en lernejojn\n"
"kaj universitatoj per frapado de interkonsentoj\n" "kaj universitatojn per kontraktoj por trejni\n"
"por trejni instruistojn kaj studentojn" "instruistojn kaj lernantojn"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment