Unverified Commit 7386a43b authored by Heimen Stoffels's avatar Heimen Stoffels Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/nl/
parent b406b455
......@@ -7,61 +7,94 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-25 21:07+0000\n"
"Last-Translator: Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>\n"
"Language-Team: Dutch <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/"
"nl/>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.3-dev\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr ""
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr ""
"FILTERT\n"
"JE\n"
"GEDACHTEN"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Google filtert je zoekresultaten en YouTube-aanbevelingen\n"
"om je reacties te peilen en je op te sluiten\n"
"in zijn filterbubbel"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr ""
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr ""
"WEET\n"
"WAAR JE\n"
"MOEDER\n"
"IS"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Als je een iOS- of Android-smartphone hebt, dan\n"
"houden Apple en Google je locatie bij en analyseren deze\n"
"zonder het je te vertellen of je een keuze te bieden"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr ""
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr ""
"KIEST\n"
"WAT JE\n"
"MOET LEZEN"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Facebook kiest de inhoud van je nieuwsoverzicht\n"
"om je reacties te peilen en je op te sluiten in\n"
"zijn filterbubbel"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr ""
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr ""
"WEET\n"
"WELKE CADEAUTJES\n"
"JE KOOPT"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Als gegevens over jou worden geanalyseerd op grote schaal,\n"
"dan kan dat veel blootleggen over jouw persoonlijkheid,\n"
"verwachtingen en leeftijdsgenoten"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr ""
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr ""
"FORMATTEERT\n"
"JE\n"
"KINDEREN"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft verkoopt zichzelf aan scholen en\n"
"universiteiten door deals te maken om leraren\n"
"en studenten op te leiden"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment