Unverified Commit 80ed2172 authored by Oğuz Ersen's avatar Oğuz Ersen Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/tr/
parent 4ab2f2b4
......@@ -7,61 +7,93 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-26 13:21+0000\n"
"Last-Translator: Oğuz Ersen <oguzersen@protonmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/tr/>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.11-dev\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr ""
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr ""
"DÜŞÜNCELERİNİZİ\n"
"FİLTRELER"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Google, reaksiyonlarınızı analiz etmek ve sizi filtre\n"
"balonuna hapsetmek için arama sonuçlarınızı\n"
"ve YouTube önerilerini filtrelemektedir"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr ""
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr ""
"ANNENİZİN\n"
"NEREDE\n"
"OLDUĞUNU\n"
"BİLİR"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Bir iOS veya Android akıllı telefonunuz varsa, Apple ve\n"
"Google, size söylemeden veya size bir seçenek sunmadan\n"
"konumunuzu toplamakta ve analiz etmektedir"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr ""
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr ""
"NE\n"
"OKUDUĞUNUZU\n"
"SEÇER"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Facebook, tepkilerinizi analiz etmek ve sizi filtre\n"
"balonuna hapsetmek için haber akışınızın\n"
"içeriğini seçmektedir"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr ""
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr ""
"HANGİ\n"
"HEDİYELERİ\n"
"ALDIĞINIZI\n"
"BİLİR"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Yeterli ölçekte analiz edildiğinde, önemsiz gibi\n"
"görünen davranışlar kişiliğiniz, beklentileriniz ve\n"
"yakınlarınız hakkında çok şey ortaya çıkarabilir"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr ""
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr ""
"ÇOCUKLARINIZI\n"
"BİÇİMLENDİRİR"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft, öğretmenleri ve öğrencileri\n"
"eğitmek için anlaşmalar yaparak okullara\n"
"ve üniversitelere girmektedir"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment