Add translation into Dutch

parent ce9c0f2f
......@@ -12,6 +12,7 @@ in progress
- Add translation into Basque. Thanks, beriain!
- Add translation into Galician. Thanks, Xosé!
- Add translation into Hungarian. Thanks, Olivér!
- Add translation into Dutch. Thanks, Heimen!
2018-05-13 0.7.0
......
{
"google-title": "Google",
"google-body": "FILTERT\nJE\nGEDACHTEN",
"google-footer": "Google filtert je zoekresultaten en YouTube-aanbevelingen\nom je reacties te peilen en je op te sluiten\nin zijn filterbubbel",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "WEET\nWAAR JE\nMOEDER\nIS",
"apple-footer": "Als je een iOS- of Android-smartphone hebt, dan\nhouden Apple en Google je locatie bij en analyseren deze\nzonder het je te vertellen of je een keuze te bieden",
"facebook-title": "facebook",
"facebook-body": "KIEST\nWAT JE\nMOET LEZEN",
"facebook-footer": "Facebook kiest de inhoud van je nieuwsoverzicht\nom je reacties te peilen en je op te sluiten in\nzijn filterbubbel",
"amazon-title": "amazon",
"amazon-body": "WEET\nWELKE CADEAUTJES\nJE KOOPT",
"amazon-footer": "Als gegevens over jou worden geanalyseerd op grote schaal,\ndan kan dat veel blootleggen over jouw persoonlijkheid,\nverwachtingen en leeftijdsgenoten",
"microsoft-title": "Microsoft",
"microsoft-body": "FORMATTEERT\nJE\nKINDEREN",
"microsoft-footer": "Microsoft verkoopt zichzelf aan scholen en\nuniversiteiten door deals te maken om leraren\nen studenten op te leiden"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment