Unverified Commit a9398cf0 authored by Jiří Podhorecký's avatar Jiří Podhorecký Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/cs/
parent ffca66a0
......@@ -7,61 +7,95 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2022-01-05 16:52+0000\n"
"Last-Translator: Jiří Podhorecký <j.podhorecky@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/"
"cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.10.1\n"
# Google
msgid "google-title"
msgstr ""
msgstr "Google"
msgid "google-body"
msgstr ""
"FILTRUJE\n"
"VAŠE\n"
"MYŠLENKY"
msgid "google-footer"
msgstr ""
"Google filtruje výsledky vyhledávání a doporučení \n"
"YouTube, aby analyzoval vaše reakce \n"
"a omezil vás na svou filtrační bublinu"
# Apple
msgid "apple-title"
msgstr ""
msgstr "Apple"
msgid "apple-body"
msgstr ""
"VÍ\n"
"KDE JE \n"
"VAŠE\n"
"MÁMA"
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Pokud máte chytrý telefon se systémem iOS nebo Android, \n"
"Apple a Google sledují, shromažďují a analyzují vaši polohu, \n"
"aniž by vás o tom informovali, nebo vám dali na výběr"
# Facebook
msgid "facebook-title"
msgstr ""
msgstr "facebook"
msgid "facebook-body"
msgstr ""
"VYBÍRÁ\n"
"CO MÁTE\n"
"ČÍST"
msgid "facebook-footer"
msgstr ""
"Facebook vybírá obsah vašeho newsfeedu, \n"
"aby analyzoval vaše reakce \n"
"a omezil vás na svou filtrační bublinu"
# Amazon
msgid "amazon-title"
msgstr ""
msgstr "amazon"
msgid "amazon-body"
msgstr ""
"VÍ, \n"
"JAKÉ \n"
"DÁRKY \n"
"DOSTÁVÁTE"
msgid "amazon-footer"
msgstr ""
"Chování, které se může zdát triviální, může při \n"
"dostatečné analýze prozradit mnoho o vaší osobnosti, \n"
"vašich očekáváních a vašich vrstevnících"
# Microsoft
msgid "microsoft-title"
msgstr ""
msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body"
msgstr ""
"FORMUJE\n"
"VAŠE\n"
"DĚTI"
msgid "microsoft-footer"
msgstr ""
"Microsoft si kupuje cestu do škol \n"
"a na univerzity a uzavírá dohody \n"
"o školení učitelů a studentů"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment