Amend line breaks for Swedish Apple body text

parent 77eed916
......@@ -5,7 +5,8 @@ gafam-poster-translations CHANGES
in progress
===========
- Amend line breaks for Portuguese facebook body text
- Amend line breaks for Portuguese Facebook body text
- Amend line breaks for Swedish Apple body text
2018-05-02 0.6.0
================
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
"google-footer": "Google filtrerar dina sökresult och Youtube\nrekommendationerför att analysera dina reaktioner\noch spärra in dig i en bubbel",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "VET\nVAR DIN\nMOR\nFINNS",
"apple-footer": "Om du har en iOS eller Android mobil kan Apple och Google spåra, kollekta\noch analysa din platsinfo utan att berätta för dig eller ge dig val",
"apple-footer": "Om du har en iOS eller Android mobil kan Apple och Google\nspåra, kollekta och analysa din platsinfo\nutan att berätta för dig eller ge dig val",
"facebook-title": "facebook",
"facebook-body": "STYR\nVAD DU KAN\nLÄSA",
"facebook-footer": "Facebook väljer innehållet du ser på din newsfeed\nför att analysera dina reaktioner och spärra in dig\ni en bubbel",
......
......@@ -45,8 +45,9 @@ msgstr ""
msgid "apple-footer"
msgstr ""
"Om du har en iOS eller Android mobil kan Apple och Google spåra, kollekta\n"
"och analysa din platsinfo utan att berätta för dig eller ge dig val"
"Om du har en iOS eller Android mobil kan Apple och Google\n"
"spåra, kollekta och analysa din platsinfo\n"
"utan att berätta för dig eller ge dig val"
# Facebook
msgid "facebook-title"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment