Commit e05c93d1 authored by Konrad Fabritius Christensen's avatar Konrad Fabritius Christensen Committed by Andreas Motl
Browse files

Run gettext-to-json

parent 31b08b9d
{
"google-title": "Google",
"google-body": "FILTRERER\nDINE\nTANKER",
"google-footer": "Google filtrerer dine søgeresultater og Youtube\nanbefalinger for at analysere dine reaktioner og\nindskrænke dig til deres osteklokke",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "VED\nHVOR DIN\nMOR\nER",
"apple-footer": "Hvis du har en iOS eller Android telefon så overvåger,\nindsamler og analyserer både Apple og Google din lokation,\nuden hverken at fortælle dig om det eller give dig et valg.",
"facebook-title": "facebook",
"facebook-body": "STYRER\nHVAD DU\nLÆSER",
"facebook-footer": "Facebook styrer indholdet af din nyhedsfeed\nfor at analysere dig og indskrænke\ndig til deres osteklokke",
"amazon-title": "amazon",
"amazon-body": "VED\nHVILKE\nGAVER\nDU FÅR",
"amazon-footer": "Analyseret på en stor nok skala kan en ellers triviel opførsel fortælle\nmeget om din personlighed, dine forventninger og dine medmennesker",
"microsoft-title": "Microsoft",
"microsoft-body": "FORMER\nDINE\nBØRN",
"microsoft-footer": "Microsoft køber sin vej ind i skoler og universiteter\nved at oplære lærere og studerende"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment