Add translation into Galician

parent fd00fd9b
......@@ -10,6 +10,7 @@ in progress
- Update translation into Portuguese. Thanks, Rui!
- Remove empty translation into Czech.
- Add translation into Basque. Thanks, beriain!
- Add translation into Galician. Thanks, Xosé!
2018-05-13 0.7.0
......
{
"google-title": "Google",
"google-body": "FILTRA\nO QUE\nPENSAS",
"google-footer": "Google filtra os resultados das túas buscas e as\nrecomendacións de YouTube para analizar cómo\nreaccionas e engaiolarte na súa burbulla de filtros",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "SABE\nONDE ESTÁ\nTÚA NAI",
"apple-footer": "Se ten un dispositivo iOS ou Android, Apple\ne Google rastrexan, recollen e analizan a súa\nlocalización sen o seu consentimento ou darlle opción",
"facebook-title": "facebook",
"facebook-body": "ESCOLLE\nO QUE\nVOSTEDE LE",
"facebook-footer": "Facebook escolle os contidos do taboleiro de\nnoticias e analiza a súa reacción e engaiolao na\nsúa burbulla de filtros",
"amazon-title": "amazon",
"amazon-body": "SABE\nQUE REGALOS\nLLE ESTÁN\nA FACER",
"amazon-footer": "Analizando a unha escala suficiente, comportamentos\nque semellarían triviais poden revelar moito sobre a súa\npersonalidade, expectativas e as súas amizades",
"microsoft-title": "Microsoft",
"microsoft-body": "FORMATEA\nAOS SEUS\nFILLOS",
"microsoft-footer": "Microsoft faise forte nas escolas\ne universidades forzando acordos para adestrar\nao profesorado e estudantes"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment