Add translation into Basque

parent b81dfdab
......@@ -9,6 +9,7 @@ in progress
- Update translation into Arabic. Thanks, ButterflyOfFire!
- Update translation into Portuguese. Thanks, Rui!
- Remove empty translation into Czech.
- Add translation into Basque. Thanks, beriain!
2018-05-13 0.7.0
......
{
"google-title": "Google",
"google-body": "IRAGAZI\nZURE\nPENTSAMENDUAK",
"google-footer": "Googlek zure bilaketa emaitzak eta YouTubeko\ngomendioak iragazten ditu zure erreakzioak aztertu\neta bere iragazki burbuilan zu giltzapetzeko",
"apple-title": "Apple",
"apple-body": "BADAKI\nZURE\nAMA\nNON DEN",
"apple-footer": "iOS edo Android smartphone bat baduzu, Apple eta\nGooglek zure kokapena jarraitu, bildu eta aztertzen du\nzuri esan edo aukerarik eman gabe",
"facebook-title": "facebook",
"facebook-body": "IRAKURTZEN\nDUZUNA\nHAUTATZEN DU",
"facebook-footer": "Facebookek zure berri jarioaren edukiak hautatzen ditu\nzure erreakzioak aztertu eta bere iragazki burbuilan\ngiltzapetzen zaitu",
"amazon-title": "amazon",
"amazon-body": "BADAKIZKI\nJASO BEHAR\nDITUZUN\nOPARIAK",
"amazon-footer": "Beharrezko eskalan aztertuta, jokaera arruntak\ndiruditenak zure izaera, itxaropen eta lagunen\ninguruko informazio asko ezagutaraza dezake",
"microsoft-title": "Microsoft",
"microsoft-body": "ZURE\nHAURRAK\nFORMATZEATZEN DITU",
"microsoft-footer": "Microsoftek eskola eta unibertsitatetarako\nbidea erosten ari da irakasle eta ikasleak\ntrebatzeko akordioak eginez"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment