Unverified Commit 33106b23 authored by beriain's avatar beriain Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 100.0% (15 of 15 strings)

Translation: GAFAM/Translations
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gafam/translations/eu/
parent 0a80a298
...@@ -7,61 +7,95 @@ msgstr "" ...@@ -7,61 +7,95 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n" "Project-Id-Version: The GAFAM poster campaign translations 2018\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: <tech@gafam.info>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n" "POT-Creation-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-12 03:44+0100\n" "PO-Revision-Date: 2019-02-22 17:17+0000\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n" "Last-Translator: beriain <beriain@bitmessage.ch>\n"
"Language-Team: none\n" "Language-Team: Basque <https://hosted.weblate.org/projects/gafam/"
"translations/eu/>\n"
"Language: eu\n" "Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
# Google # Google
msgid "google-title" msgid "google-title"
msgstr "" msgstr "Google"
msgid "google-body" msgid "google-body"
msgstr "" msgstr ""
"IRAGAZI\n"
"ZURE\n"
"PENTSAMENDUAK"
msgid "google-footer" msgid "google-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Googlek zure bilaketa emaitzak eta YouTubeko\n"
"gomendioak iragazten ditu zure erreakzioak aztertu\n"
"eta bere iragazki burbuilan zu giltzapetzeko"
# Apple # Apple
msgid "apple-title" msgid "apple-title"
msgstr "" msgstr "Apple"
msgid "apple-body" msgid "apple-body"
msgstr "" msgstr ""
"BADAKI\n"
"ZURE\n"
"AMA\n"
"NON DEN"
msgid "apple-footer" msgid "apple-footer"
msgstr "" msgstr ""
"iOS edo Android smartphone bat baduzu, Apple eta\n"
"Googlek zure kokapena jarraitu, bildu eta aztertzen du\n"
"zuri esan edo aukerarik eman gabe"
# Facebook # Facebook
msgid "facebook-title" msgid "facebook-title"
msgstr "" msgstr "facebook"
msgid "facebook-body" msgid "facebook-body"
msgstr "" msgstr ""
"IRAKURTZEN\n"
"DUZUNA\n"
"HAUTATZEN DU"
msgid "facebook-footer" msgid "facebook-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Facebookek zure berri jarioaren edukiak hautatzen ditu\n"
"zure erreakzioak aztertu eta bere iragazki burbuilan\n"
"giltzapetzen zaitu"
# Amazon # Amazon
msgid "amazon-title" msgid "amazon-title"
msgstr "" msgstr "amazon"
msgid "amazon-body" msgid "amazon-body"
msgstr "" msgstr ""
"BADAKIZKI\n"
"JASO BEHAR\n"
"DITUZUN\n"
"OPARIAK"
msgid "amazon-footer" msgid "amazon-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Beharrezko eskalan aztertuta, jokaera arruntak\n"
"diruditenak zure izaera, itxaropen eta lagunen\n"
"inguruko informazio asko ezagutaraza dezake"
# Microsoft # Microsoft
msgid "microsoft-title" msgid "microsoft-title"
msgstr "" msgstr "Microsoft"
msgid "microsoft-body" msgid "microsoft-body"
msgstr "" msgstr ""
"ZURE\n"
"HAURRAK\n"
"FORMATZEATZEN DITU"
msgid "microsoft-footer" msgid "microsoft-footer"
msgstr "" msgstr ""
"Microsoftek eskola eta unibertsitatetarako\n"
"bidea erosten ari da irakasle eta ikasleak\n"
"trebatzeko akordioak eginez"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment