Commit b8e7eee8 authored by jeroenpraat's avatar jeroenpraat Committed by Eugen Rochko
Browse files

Last minute Dutch update and fix (after checking on live 1.3RC) (#2529)

* Update and fix

* Update and fix Dutch strings
parent b48c9013
......@@ -22,6 +22,8 @@ const nl = {
"column.mutes": "Genegeerde gebruikers",
"column.notifications": "Meldingen",
"column.public": "Globale tijdlijn",
"column_subheading.navigation": "Navigatie",
"column_subheading.settings": "Voorkeuren",
"compose_form.placeholder": "Wat wil je kwijt?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Jouw privétoot wordt afgeleverd aan de vermelde gebruikers op {domains}. Vertrouw jij {domainsCount, plural, one {die server} other {die servers}}? Het privé plaatsen van toots werkt alleen op Mastodon-servers. Wanneer {domains} {domainsCount, plural, one {geen Mastodon-server is} other {geen Mastodon-servers zijn}}, dan wordt er niet aangegeven dat de toot privé is, waardoor het kan worden geboost of op een andere manier zichtbaar wordt gemaakt voor mensen waarvoor het niet was bedoeld.",
"compose_form.private": "Als privé markeren",
......@@ -93,7 +95,7 @@ const nl = {
"privacy.change": "Privacy toot aanpassen",
"privacy.direct.long": "Toot alleen naar vermelde gebruikers",
"privacy.direct.short": "Direct",
"privacy.private.long": "Alleen aan volgers (en vermeldingen) tonen",
"privacy.private.long": "Alleen aan volgers tonen",
"privacy.private.short": "Privé",
"privacy.public.long": "Op openbare tijdlijnen tonen",
"privacy.public.short": "Openbaar",
......
......@@ -191,7 +191,7 @@ nl:
over_character_limit: Limiet van %{max} tekens overschreden
show_more: Toon meer
visibilities:
private: Privé – alleen aan volgers (en vermeldingen) tonen
private: Privé – alleen aan volgers tonen
public: Openbaar – op openbare tijdlijnen tonen
unlisted: Minder openbaar – niet op openbare tijdlijnen tonen
stream_entries:
......@@ -200,7 +200,7 @@ nl:
sensitive_content: Gevoelige inhoud
time:
formats:
default: "%d %B %J om %U:%M"
default: "%d %B %Y om %H:%M"
two_factor_authentication:
description_html: Na het instellen van <strong>tweestapsverificatie</strong>, kun jij je alleen aanmelden als je jouw mobiele telefoon bij je hebt. Hiermee genereer je namelijk de in te voeren aanmeldcode.
disable: Uitschakelen
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment