.gitlab-ci.yml 212 Bytes
Newer Older
1
test python 3:
okhin's avatar
okhin committed
2
 script:
3
  - virtualenv --python=python3 env
okhin's avatar
okhin committed
4
  - source env/bin/activate
okhin's avatar
okhin committed
5
  - python setup.py develop
okhin's avatar
okhin committed
6
  - 'echo ${VIRTUAL_ENV}'
okhin's avatar
okhin committed
7
  - python manage.py test
okhin's avatar
okhin committed
8 9
 stage: test
 tags:
10
  - test