.gitlab-ci.yml 170 Bytes
Newer Older
1
test python 3:
okhin's avatar
okhin committed
2
 script:
3
  - virtualenv --python=python3 env
4 5
  - env/bin/python setup.py develop
  - env/bin/python manage.py test
okhin's avatar
okhin committed
6 7
 stage: test
 tags:
8
  - test