.gitlab-ci.yml 594 Bytes
Newer Older
Okhin's avatar
Okhin committed
1
stages:
Okhin's avatar
Okhin committed
2
  - galaxy
Okhin's avatar
Okhin committed
3 4
  - test-syntax
  - test-ansible
Okhin's avatar
Okhin committed
5

6
galaxy:install:
Okhin's avatar
Okhin committed
7 8
  stage: galaxy
  script:
Okhin's avatar
Okhin committed
9
    - ansible-galaxy install -f -r dependencies.yml -p ./roles/
Okhin's avatar
Okhin committed
10
  tags: [preprod]
11
  artifacts:
Okhin's avatar
Okhin committed
12
    paths:
13 14
      - roles/
    expire_in: 1 week
Okhin's avatar
Okhin committed
15

16 17

syntax:check:
Okhin's avatar
Okhin committed
18
  stage: test-syntax
Okhin's avatar
Okhin committed
19 20 21
  script:
    - ansible-playbook --syntax-check site.yml
  tags: [preprod]
22 23
  dependencies:
    - galaxy:install
Okhin's avatar
Okhin committed
24

25
ansible:check:
Okhin's avatar
Okhin committed
26
  stage: test-ansible
Okhin's avatar
Okhin committed
27
  script:
Okhin's avatar
Okhin committed
28
    - ansible-playbook --check site.yml
Okhin's avatar
Okhin committed
29
  tags: [preprod]
30 31
  dependencies:
    - galaxy:install